S T A N O V Y

            Název spolku:             Merklovický okrašlovací spolek

  

            Sídlo spolku:              Merklovice 90, 517 54 Vamberk

 

Článek 1.

Základní ustanovení

1.  Merklovický okrašlovací spolek (dále jen „spolek“) je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, a která sdružuje své členy za účelem zvelebení obce a k podpoře a rozvoji sousedské pospolitosti.

 

Článek 2.

Hlavní činnost spolku

1.  Hlavní činností spolku je zvelebování a okrašlování veřejného prostoru v místě sídla spolku, jakož i v okolí města Vamberka, a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí vedoucích k rozvoji života v obci.

2.  Při své činnosti spolek úzce spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy, jakož i dalšími právnickými a fyzickými osobami.

3.  Spolek plní své poslání zpravidla tím, že v zájmu obce a svých členů:

a)      svou péčí soustavně dbá a aktivně přispívá ke zvelebování a okrašlování místa sídla spolku a jeho okolí,  

b)      pečuje o zachování přírodního a kulturního dědictví,

c)      napomáhá pěstovat sounáležitost k obci,

d)     svým příkladem působí na soustavný růst mravní a duchovní úrovně svých členů a napomáhá rozvíjet smysl pro krásno,

e)      dbá o zachování místních zvyků a tradic a o jejich povznesení.

4.  Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

 

Článek 3.

Členství ve spolku

1.  Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku.

2.  Členství vzniká rozhodnutím výboru spolku a zaplacením vstupního příspěvku, pokud byl stanoven.

3.  Členství zaniká

a)      úmrtím člena,

b)      vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,

c)      vyloučením člena

d)     při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem posledním dnem marného uplynutí této lhůty.

     4.   Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

Článek 4.

Seznam členů

 

Spolek vede seznam členů. Zápisy v seznamu členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku. Seznam nebude zpřístupněn.

 

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

a)      účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,

b)      volit a být volen do výboru spolku,

c)      podávat návrhy a stížnosti,

d)     účastnit se akcí pořádaných spolkem.

 

2. Člen má tyto základní povinnosti:

a)      hradit včas stanovené členské příspěvky,

b)      plnit ustanovení těchto stanov a rozhodnutí členské schůze a výboru,

c)      aktivně se podílet na plnění poslání spolku.

 

3.  Členům spolku, kteří pro pokročilý věk nebo zdravotní stav, popř. z jiných vážných důvodů, nemohou v plném rozsahu plnit všechny povinnosti a úkoly spolku, mohou být členskou schůzí poskytnuty úlevy.

 

Článek 6.

Porušení členských povinností

1.      Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

2.      Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.

3.      O vyloučení člena rozhoduje výbor.

4.      Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

5.      Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů, jinak jeho právo zaniká.

6.      Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

 

Článek 7.

Organizace spolku

Orgány spolku

1.      Členská schůze

2.      Výbor

 

Členská schůze

 

1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb, nejméně však 1x ročně, a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně patnáct dnů před datem konání.

2.      V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze.

3.      Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.

4.     Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/4 členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal, a to na náklady spolku sám.

5.       Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:


a)     o odvolání proti vyloučení člena ze spolku,

b)      výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,

c)     přijetí stanov spolku a jejich změn,

d)      volbě a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru, jejichž funkční období je pětileté


e)      schválení hospodaření spolku,

f)     schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

g)        zrušení či fúzi a rozdělení spolku,

h)       jmenování likvidátora,

i)     naložení s likvidačním zůstatkem spolku, 

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku.

6.  Členská schůze je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

7.  Hlasování je veřejné, pokud většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

8.  Každý člen spolku je oprávněn účastnit se členské schůze a požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitostí spolku.

9.  Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

10. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání.

 

Výbor

 

1.      Výbor je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Výbor má tři členy. Tvoří jej předseda a dva členové.

2.     Za spolek jedná předseda samostatně nebo dva členové společně.

3.      Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.

4.     Schůzi výboru svolává předseda sám nebo dva členové společně. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.

5.      Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další člen výboru.

6.      O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

7.   Funkce ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání výboru nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.

8.   Členové výboru mohou kooptovat náhradního člena výboru až do doby nejbližší členské schůze k volbě.

9.   Pro svolávání, zasedání a rozhodování výboru platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.

10. Výbor může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda ostatním členům výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda. Na nejbližším zasedání výboru jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru.

11.  Jednání výboru se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

12. Člen výboru vykonává svou funkci osobně a je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.  

 

 

Článek 8.

Zásady hospodaření

 

Prostředky spolku tvoří především

a)      vstupní příspěvky členů,

b)      členské příspěvky,

c)      dary, granty a dotace,

d)     výnos z vlastní činnosti.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

Článek 9.

Společná a závěrečná ustanovení

 

1.      Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

 

2.  Na usnesení členské schůze nebo výboru, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

 

3.   Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

 

4.      Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

 

5.      Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 31. října 2015.

 

 

Pavla Zezulková

Ing. Aleš Fišer

Mgr. Jan Rejzl

 

Zpět na úvodní stránku